Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych – symbol 343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem o charakterze usługowym. Przygotowuje uczniów do podejmowania zadań związanych z organizacją i obsługą konsumenta oraz przygotowaniem imprez organizowanych przez wszystkie zakłady świadczące usługi gastronomiczne. Miejscem pracy absolwenta są m.in.: bary, restauracje, kawiarnie, hotele, pensjonaty i inne zakłady świadczące usługi żywieniowe. Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie stają się nie tylko specjalistami w zakresie żywienia, ale przygotowani są także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.
Zawód daje możliwości rozwijania zainteresowań kulinarnych.
Szkoła przygotowuje młodzież do pracy w kuchni na stanowisku kucharza, doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.
W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych kształcimy w dwóch kwalifikacjach:


T.06. Sporządzanie potraw i napojów, tj.:

1. Przechowywanie żywności
2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, tj.:

1. Planowanie i ocena żywienia
2. Organizowanie produkcji gastronomicznej
3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów:
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- język obcy ukierunkowany zawodowo,
- kompetencje personalne i społeczne,
- organizacja pracy małych zespołów.

Pamiętaj! Będąc uczniem w klasie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, możesz wstąpić w szeregi 

Polskiej Organizacji Wojskowej.


Wystarczy złożyć deklarację w sekretariacie podczas wizyty w szkole.