Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

W dniu 21 stycznia 2015 r. o godzinie 16:00 będzie miała miejsce wywiadówka semestralna.

Wywiadówka rozpocznie się na sali gimnastycznej, gdzie nastąpi podsumowanie I semestru przez p. dyr. Krzysztofa Bręka, a także wicedyrektora p. Macieja Oleksego. Po podsumowaniu nastąpi spotkanie z wychowawcami klas, gdzie zostaną podane oceny śródroczne.