Mechanik monter maszyn i urządzeń

Mechanik monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

Absolwenci znajdą pracę w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego przemysłu metalowego, a także w innych instytucjach wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
- obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń,
- instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

W zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń realizowana jest kwalifikacja:
MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, tj.:
- montaż maszyn i urządzeń,
- obsługa maszyn i urządzeń.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów:
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- język obcy ukierunkowany zawodowo,
- kompetencje personalne i społeczne.

Nauka w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń trwa 3 lata. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, podchodząc do zdania egzaminu z drugiej kwalifikacji, a także można przystąpić do egzaminu maturalnego.