Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

    Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego „Wspomnienia z pleneru”

I Cel konkursu
Konkurs ma na celu upowszechnianie i popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do wnikliwej obserwacji otaczającego świata.

II  Zasady konkursu
1. Zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny być w formacie JPG. Muszą być zapisane w możliwie najwyższej jakości, jednak w taki sposób, aby wielkość pliku nie przekraczała 3 MB. 2. Fotografie mogą być zgłaszane w następujących kategoriach: A. Zachwycające krajobrazy B. Zdjęcia makro C. Ciekawe miejsca D. Słit focie < 3
3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie po 2 fotografie do każdej kategorii.
4. Dozwolona obróbka cyfrowa zdjęć ogranicza się do kadrowania, rozjaśniania/przyciemniania, zmiany kontrastu oraz saturacji barw (nie dotyczy zdjęć zgłaszanych do kategorii Słit focie < 3, w której wszelka obróbka jest dozwolona).
5. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że prace zgłoszone do konkursu są wolne od roszczeń osób trzecich oraz że posiada prawa do rozporządzania zgłoszonymi do konkursu projektami.
6. Osoba przystępująca do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora (Opiekuna SU) nadesłanych fotografii w dowolnym czasie i formie.

III  Termin i sposób przekazywania zdjęć
1. Zgłoszone do konkursu fotografie powinny być dostarczone na pendrivie osobiście do Organizatora (Opiekuna SU).
2. Do zdjęcia należy dołączyć swoje dane personalne (imię i nazwisko, klasę) oraz krótki opis każdego zdjęcia wraz ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat miejsca jego wykonania.
3. Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagrodzone w innych konkursach.
4. Fotografie należy dostarczyć w terminie do 15 października 2013 r.

IV  Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Ocena nadesłanych zdjęć należy do Opiekuna SU i Jury Konkursu.
2. Na ocenę prac będą miały wpływ: jakość, wyjątkowość, kreatywność, walory artystyczne fotografii oraz ich zgodność z tematem danych kategorii.
3. W każdej z kategorii przewiduje się wytypowanie jednego zwycięzcy, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w punkcie 2.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 października 2013 r.
5. Nagrodami będą……………….super niespodzianki!!! A jakie, to przekonacie się sami.

V  Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu w przypadku zdarzeń losowych lub działania siły wyższej.

Dobrej zabawy i powodzenia!!!

Opiekun SU