Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Od roku 2009 Zespół Szkół Technicznych realizuje projekt „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej", liderem którego jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej. Projekt skierowany jest do 5000 uczniów z 50 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich, po 10 szkół z województw: lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Jego działania prowadzone są w czterech klasach naszego Zespołu w zakresie czterech kompetencji kluczowych:

  • kompetencja przedmiotów matematyczno-przyrodniczych realizowana jest przez p. Janinę Zawacką w kl. I technik pojazdów samochodowych,
  • kompetencja języków obcych realizowana jest przez p. Dorotę Dzieniszewską w kl. I technik obsługi turystycznej,
  • kompetencja technologii informacyjno-komunikacyjnej realizowana jest przez p. Krystynę Bręk i p. Grażynę Ossowską w kl. II ZSZ (mechanik pojazdów samochodowych),
  • kompetencja przedsiębiorczości realizowana jest przez p. Dorotę Raciborską w kl. I technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Koordynatorem projektu jest p. Alina Sobolewska.

W ramach projektu uczniowie otrzymali materiały dydaktyczne takie jak: podręczniki, zeszyty, pendrive, przybory szkolne, kalkulatory itp. Raz w miesiącu uczestniczą w zajęciach Koła Naukowego organizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku, na których mają możliwość poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania. Oprócz tego uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w:

  • Wakacyjnych Obozach Naukowych – polegających na połączeniu wypoczynku z poszerzaniem wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole oraz praktycznych umiejętności;
  • Studium Kompetentnych Liderów – poprzez udział w wybranych zajęciach uczelni z przedmiotów rozwijających i uzupełniających kompetencje kluczowe najzdolniejszych uczniów;
  • Przedsiębiorstwie Symulacyjnym – gdzie uczniowie będą mieli sposobność „prowadzenia” firmy symulacyjnej wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę i umiejętności;
  • Konkursach na opracowanie projektów przedsięwzięć.

Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach dotyczących opracowywania programów nauczania i metodyki rozwijania kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem sytuacji lokalnej, regionalnej i potrzeb pracodawców. Przy wsparciu koordynatorów metodycznych opracowali autorskie programy kształtowania kompetencji kluczowych, które są realizowane w ramach zajęć szkolnych. Co kwartał spotykają się na tzw. „Platformie Kompetencji"- seminariach dotyczących wymiany doświadczeń odnośnie wdrażanych w szkołach programów. Mają też możliwość obserwacji i analizy wybranych zajęć prowadzonych przez zespół metodyków Mobilnego Instytutu Kompetencji. Jednym z zadań, realizowanych w ramach projektu, było przeprowadzenie przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie testów badających predyspozycje uczniów pod kątem kompetencji kluczowych. Aktualny stan wiedzy psychologicznej wskazuje, że rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów uwarunkowane jest szeregiem czynników, wśród których szczególną rolę pełnią: zmienne intrapsychiczne ucznia (czyli to jaki jest nastolatek i jakie ma możliwości), zmienne związane z procesem dydaktycznym, jakiemu uczeń podlega (czyli kto, jak i czego naucza, m.in. nauczyciele, programy, środki, metody) i zmienne środowiskowe, w których uczestniczy nastolatek (a więc środowisko rodzinne, szkolne, rówieśnicze). Dzięki badaniom możliwe było sformułowanie indywidualnych i klasowych diagnoz uczniów biorących udział w projekcie. Diagnozy klasowe, przekazane nauczycielom poszczególnych kompetencji pozwalają, na dostosowanie treści i metod kształcenia do potrzeb uczniów z poszczególnych klas, a co za tym idzie podniesienie poziomu kompetencji kluczowych.

Szkoła w ramach projektu uzyskała część pomocy dydaktycznych, pozwalających na wdrażanie projektu w atrakcyjny sposób, takie jak: laptop, projektor multimedialny, wizualizer, słuchawki oraz materiały pomocnicze do zajęć: flipcharty, pisaki itp. Realizacja zamówienia na kolejne pomoce dydaktyczne zakończy się w roku 2012. Wszelkie środki dydaktyczne i podręczniki, w które wyposażany jest uczeń i nauczyciel oraz udział uczniów w zajęciach dodatkowych, obozach są bezpłatne.

W ramach projektu funkcjonuje również portal edukacyjny „kluczowE-kompetencje”, na którym odbywa się komunikacja i wymiana informacji pomiędzy organami prowadzącymi, nauczycielami, uczniami i partnerami projektu."

Szkoła kluczowych kompetencji

Szkoła kluczowych kompetencji

Szkoła kluczowych kompetencji