Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

                                                             Regulamin konkursu „Klasa bez wagarów”

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZST w Augustowie.
2. Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki, do 10 dnia następnego miesiąca, do części dziesiętnych. 
3. Za podliczenie frekwencji odpowiedzialny jest wychowawca klasy. W przypadku niedopełnienia obowiązku podliczenia frekwencji przez wychowawcę, klasa nie bierze udziału w konkursie. Wychowawcy przesyłają wyniki frekwencji opiekunowi SU poprzez dziennik elektroniczny.
4. Do frekwencji wlicza się godziny nieobecne usprawiedliwione i nieobecne nieusprawiedliwione.
5. Wychowawca, obliczając frekwencję klasy za dany miesiąc, nie uwzględnia nieobecności ucznia hospitalizowanego lub ucznia, który ma zwolnienie (co najmniej 14-dniowe) z uzasadnionych powodów.
6. W klasach, które odbywają miesięczną praktykę, ocena frekwencji jest dokonywana na następujących zasadach: za miesiąc realizowanych praktyk wpisuje się średnią frekwencję z dwóch pozostałych miesięcy okresu rozliczeniowego.
7. Oceniana będzie również indywidualna frekwencja uczniów. Nagrodę za 100 % obecność w semestrze uczeń otrzymuje, na wniosek wychowawcy klasy, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dotyczącej klasyfikacji za pierwszy semestr.
8. Za każdego ucznia ze 100 % frekwencją w danym miesiącu klasa otrzymuje dodatkowo 0,25%.
9. Za każdego ucznia z frekwencją 80% i mniejszą klasie odejmuje się 0,25%.
10. W przypadku wystąpienia wśród klas równej frekwencji Komisja Konkursowa uwzględni liczbę spóźnień.
11. Konkurs wygra ta klasa, która uzyska średnią frekwencję za pierwszy semestr wyższą od 90%.
12. Nagrodą główną w konkursie jest bezpłatne wyjście klasy do kina w dowolnym terminie w czasie zajęć lekcyjnych oraz dyplom. Za zajęcie drugiego miejsca klasa otrzyma dyplom uznania.
13. Czas trwania konkursu – od 1. 10. 2018 r. do 15. 01. 2019 r.
14. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja złożona z opiekuna SU Edwarda Słomskiego i przewodniczącej SU Doroty Niedzielko z klasy IV TOT.
15. Od wyniku konkursu klasa za pośrednictwem wychowawcy i samorządu klasowego, może się pisemnie odwołać do dyrektora ZST w terminie trzech dni od ogłoszenia wyników konkursu.
16. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie SU i na fb szkoły.
17. Wychowawcy klas zobowiązani są do przedstawienia regulaminu na najbliższej godzinie wychowawczej.

Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli do zaangażowania się we współzawodnictwo klasowe i życzymy powodzenia!

                                                                                                                                                Samorząd Uczniowski